Direct access to content

Memòria 2022: avancem junts!

Presentem la Memòria d’activitats de +Tu Fundació, una eina de rendició de comptes i de transparència on expliquem les principals accions i projectes duts a terme durant el 2022.

Aquest ha estat un any d’impuls en l’ampliació del model de suport de l’entitat. En resposta a la reforma legislativa, hem canviat el nom de la Fundació, hem enfortit el Servei d’informació i acollida, i elaborat un nou Pla de Suport a la persona.

Alhora, hem seguit desenvolupant diferents projectes enfocats a millorar el benestar, l’autonomia, la vida independent i la participació comunitària de les persones usuàries.

El 2022 hem elaborat el Pla estratègic 2023-27 apostant també per aspectes clau com la innovació, la cultura digital, la formació continuada i la millora en les polítiques de personal i fomentant la col·laboració amb els diferents agents del sector social.