Direct access to content

Identificació del responsable

“La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans”, amb domicili a Hipòlit Lázaro, 18, baixos 1ª, 08025 de Barcelona, amb número de NIF: G58071507, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 207 i Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb el número 227. Correu electrònic de contacte comunicacio@latutela.org.

Identificació del Delegat de Protecció de Dades

Per a totes aquelles qüestions que facin referencia a les dades personals, com poden ser, consultes, sol·licituds, suggeriments, etc. pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “La Tutela” a través del següent correu electrònic lopd@latutela.org.

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.
 • La prestació, gestió i administració dels serveis que s’ofereixen.
 • Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
 • Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.
 • Comunicacions a través de la xarxa social: “La Tutela” disposa de perfils públics a diferents xarxes socials. Si ens segueixes tractarem les teves dades segons el màxim que permet cada xarxa social pels perfils corporatius. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis. A través d’aquestes xarxes socials fem comunicacions comercials relatives a activitats i serveis.

Totes les dades facilitades que ens proporcioni han de ser exactes i actualitzades. La responsabilitat dels danys i prejudicis que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud, vigència i autenticitat són de l’usuari.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

Legitimació del tractament

Les bases de legitimació que permet a “La Tutela” tractar les dades facilitades per l’usuari i per les diferents finalitats són:

 • Resposta a peticions realitzades per l’interessat: execució de contracte, consentiment, o mesures precontractuals.
 • Prestació, gestió i administració de serveis de tutela i altres formes jurídiques de persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans amb alguna malaltia neurodegenerativa les quals han estat incapacitades legalment i es troben en situació de desemparament donada la inexistència de referents familiars que puguin fer-se’n càrrec: execució de contracte, consentiment, interès legítim i compliment d’obligació legal.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis contractats: execució de contracte, consentiment i compliment d’obligació legal.
 • Comunicacions comercials: consentiment
 • Comunicacions a través de xarxes socials: interès legítim

Destinataris, cessions i transferències de dades

Els destinataris de les dades personals facilitades seran cedides a:

 • Organismes públics competents en matèria, jurídica, fiscal, social i administrativa.
 • Jutjats, tribunals, procuradors i advocats col·laboradors.
 • La gestoria laboral encarregada de l’elaboració de nòmines i d’assessorament.
 • L’empresa informàtica encarregada de l’assessorament i el manteniment informàtic.
 • Imatges, fotografia i vídeos, pel disseny de la pàgina web i campanyes de difusió a les empreses de disseny web i de comunicació externa.

Les seves dades no seran cedides tret que siguin estrictament indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Les seves dades es comunicaran als encarregats del tractament contractats i a les companyies asseguradores quan s’escaigui.

Drets dels interessats

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “La Tutela”, Hipòlit Lázaro, 18, baixos 1ª, 08025 de Barcelona; o mitjançant correu electrònic a lopd@latutela.org. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; pot ampliar la informació sobre els seus drets a www.agpd.es.

Revocació del consentiment

L’interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades amb posterioritat amb finalitats diferents, el responsable informarà l’interessat de tal extrem.

QUINES COOKIES S’UTILITZEN A LA WEB

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador/smartphone/tablet de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip, però no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d’altres cookies.

Es pot configurar el navegador per bloquejar la seva instal·lació o eliminar-la. Configuració del navegador: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.

Si l’usuari decideix no acceptar cookies, això no impedirà que pugui accedir a la informació de www.latutela.org.

“La Tutela” utilitza cookies pròpies de les xarxes socials en què està adherida, la plataforma de Xarxanet sobre la qual funciona la web i les cookies de Google Analytics.

Relació i descripció de les cookies que utilitzem al lloc web:


Nom de la cookie

Finalitat/Informació

Caducitat

_utma

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web

2 anys

_utmb

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web
i mesurar el rendiment del lloc

30 minuts

_utmc

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web
i mesurar el rendiment del lloc

AL final de sessió

_utmz

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web
i mesurar el rendiment del lloc

6 mesos

_ga

Distingir les persones usuàries úniques mitjançant un identificador de client.
Per calcular persones visitants

2 anys

_gid

Distingir les persones usuàries úniques mitjançant un identificador de client

24 hores/p>

Mesures de seguretat

El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: lopd@latutela.org.

“La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans”
Tots els drets reservat

Aquesta política de privacitat i cookies s’ha modificat per última vegada el dia 03/08/2021.