Direct access to content

Identificació del responsable

“La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans”, entitat gestora de “+Tu Fundació de Suport”, amb domicili a Hipòlit Lázaro, 18 baixos 1a, 08025 de Barcelona, amb número de NIF: G58071507, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 207 i Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya amb el número 227.

Correu electrònic de contacte comunicacio@mestu.org.

Identificació del Delegat de Protecció de Dades

Per a totes aquelles qüestions que facin referència a les dades personals, com poden ser, consultes, sol·licituds, suggeriments, etc. pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “+Tu Fundació de Suport” adreçant-se al següent correu electrònic: lopd@mestu.org.

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

 • Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.
 • La prestació, gestió i administració dels serveis que s’ofereixen.
 • Manteniment de la relació que es pugui arribar a establir.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
 • Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.
 • Comunicacions a través de la xarxa social. “+Tu Fundació de Suport” disposa de perfils públics a diferents xarxes socials. Si ens segueix, tractarem les seves dades segons el màxim que permet cada xarxa social pels perfils corporatius. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis. A través d’aquestes xarxes socials fem comunicacions comercials relatives a activitats i serveis.

Totes les dades facilitades que ens proporcioni han de ser exactes i actualitzades. La responsabilitat dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud, vigència i autenticitat són de l’usuari.

Actualment, no estan programades decisions automatitzades sobre la base de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. Si en un futur s’han de dur a terme aquestes decisions automatitzades, es recaptarà consentiment previ.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, la persona interessada no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per a les finalitats del tractament. No es destruiran les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

Legitimació del tractament

Les bases de legitimació que permeten tractar les dades facilitades per la persona usuària i per les diferents finalitats a “+Tu Fundació de Suport” són:

 • Resposta a peticions realitzades per l’interessat: execució de contracte, consentiment, o mesures precontractuals.
 • Prestació, gestió i administració de serveis de tutela i altres formes jurídiques de persones amb discapacitat intel·lectual i persones grans amb alguna malaltia neurodegenerativa les quals han estat incapacitades legalment i es troben en situació de desemparament donada la inexistència de referents familiars que puguin fer-se’n càrrec: execució de contracte, consentiment, interès legítim i compliment d’obligació legal.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis contractats: execució de contracte, consentiment i compliment d’obligació legal.
 • Comunicacions comercials: consentiment
 • Comunicacions a través de xarxes socials: interès legítim

Persones destinatàries, cessions i transferències de dades

Els destinataris de les dades personals facilitades seran cedides a:

 • Organismes públics competents en matèria, jurídica, fiscal, social i administrativa.
 • Jutjats, tribunals, procuradors i advocats col·laboradors.
 • La gestoria laboral encarregada de l’elaboració de nòmines i d’assessorament.
 • L’empresa informàtica encarregada de l’assessorament i el manteniment informàtic.
 • Imatges, fotografia i vídeos, pel disseny de la pàgina web i campanyes de difusió a les empreses de disseny web i de comunicació externa.

Les seves dades no seran cedides tret que sigui estrictament indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o per imperatiu legal.

Les seves dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no és indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritza de forma prèvia i expressa.

Les seves dades es comunicaran als encarregats del tractament contractats i a les companyies asseguradores quan s’escaigui.

Drets de les persones interessades

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “+Tu Fundació de Suport”, Hipòlit Lázaro, 18, baixos 1a., 08025 de Barcelona; o mitjançant correu electrònic a lopd@mestu.org.

La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de la persona interessada o del seu representant legal, així com documentació acreditativa de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets de les persones interessades són d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió. Pot ampliar la informació sobre els seus drets a www.agpd.es.

Revocació del consentiment

La persona interessada que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals podrà retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

La persona interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Si, amb posterioritat, les dades personals han de ser tractades amb finalitats diferents, el responsable haurà d’informar a la persona interessada.

QUINES COOKIES S’UTILITZEN A LA WEB

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador/smartphone/tablet de la persona usuària en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest dispositiu, però no proporcionen informació sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d’altres cookies.

Es pot configurar el navegador per bloquejar la seva instal·lació o eliminar-la. Configuració del navegador: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari.

Si l’usuari decideix no acceptar cookies, això no impedirà que pugui accedir a la informació de www.mestu.org.

“+Tu Fundació de Suport” utilitza cookies pròpies de les xarxes socials a les quals està adherida i les cookies de Google Analytics.

Relació i descripció de les cookies que utilitzem al lloc web:


Nom de la cookie

Finalitat/Informació

Caducitat

_utma

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web

2 anys

_utmb

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web
i mesurar el rendiment del lloc

30 minuts

_utmc

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web
i mesurar el rendiment del lloc

AL final de sessió

_utmz

Seguiment de comportament de les persones visitants al lloc web
i mesurar el rendiment del lloc

6 mesos

_ga

Distingir les persones usuàries úniques mitjançant un identificador de client.
Per calcular persones visitants

2 anys

_gid

Distingir les persones usuàries úniques mitjançant un identificador de client

24 hores/p>

Mesures de seguretat

El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: lopd@mestu.org.

“La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans”

© Tots els drets reservats

Aquesta política de privacitat i cookies s’ha modificat per última vegada el dia 3/08/2021.