Direct access to content

Des de +Tu Fundació de Suport proporcionem un suport centrat en la persona. D’acord amb les directrius de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i les figures jurídiques de suport, acompanyem donant suport en la presa de decisions i respectant la voluntat i la història de cada persona, a partir d’un seguiment i avaluació permanent de les seves necessitats.

El nostre compromís és construir conjuntament amb la persona el seu projecte de vida, prioritzant que pugui assolir el major grau d’autonomia. Per fer-ho possible, assignem a la persona un equip de professionals i elaborem de forma conjunta el seu pla de treball. En aquest pla, anem concretant objectius i accions en els diferents àmbits: habitatge, salut, formació i ocupació, lleure, participació social i gestió econòmica i patrimonial.

L’equip professional multidisciplinari de l’entitat, a més de donar suport a la persona, es coordina amb la família i els diferents agents externs.

Promovem la reflexió

En el nostre afany d’innovació i recerca, hem creat diferents comissions de reflexió sobre el model d’intervenció, i hem introduït la metodologia de la supervisió de professionals, en grup i individual, per tal d’analitzar les dinàmiques de treball.

A més, organitzem jornades a les diferents seus per promoure el coneixement i el debat, amb els diferents professionals del sector i de la xarxa de recursos.


LES FIGURES DE PROTECCIÓ I SUPORT

Les figures de protecció i suport són eines que s’estableixen per via notarial o judicial per garantir la protecció dels drets i interessos de les persones amb diversitat funcional, a fi que puguin gaudir d’una major autonomia i major capacitat en la presa de decisions, però amb un suport adequat a les seves necessitats.

La nova llei de suports a la capacitat

L’adaptació a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a l’estat espanyol ha suposat l’entrada en vigor de la Llei 8/2021, de 2 de juny, i l’adaptació del Codi Civil de Catalunya amb el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost.

La reforma comporta els canvis següents:

  • La persona amb discapacitat és qui decideix si vol demanar suports. Les mesures de suport que decideix la persona amb discapacitat són les que primer es tenen en compte i s’han de respectar. Si les mesures voluntàries no funcionen, no existeixen o el suport no es fa bé, el jutjat i el ministeri fiscal poden intervenir i posar unes mesures de suport més ajustades.
  • S’elimina la incapacitació o modificació de la capacitat jurídica com a forma de protecció.
  • Desapareixen les figures de tutela (en persones majors d’edat), curatela, i pàtria potestat rehabilitada.

Figures jurídiques vigents


Assistència

És una mesura de suport que pot sol·licitar tota persona que sigui major d’edat que tingui una discapacitat, per a què una o vàries persones la puguin assistir per poder exercir la seva capacitat jurídica. La persona la pot nomenar mitjançant escriptura pública notarial o per via judicial. En el cas de persones amb un elevat grau d’afectació, l’autoritat competent pot establir la figura de l’Assistència representativa en aquells àmbits on consideri que la persona necessita de major suport.


Defensa judicial

És una mesura provisional designada per l’Autoritat Judicial a petició del Ministeri Fiscal o bé per la persona amb un interès legítim, davant d’una situació de necessitat de protecció de la persona, abans de que sigui constituïda la seva Assistència.


Poders preventius

És un document notarial pel qual algú designa una persona física o jurídica perquè la representi o defensi els seus interessos en cas de perdre, en un futur, temporalment o permanent, la capacitat per manifestar la seva voluntat, en tots aquells aspectes que determini el poderdant.
L’apoderat, al contrari del que succeeix amb figures anàlogues, no està subjecte a un control judicial, sinó a mesures de control que poden, o no, establir els mateixos poders.


Guarda de fet

És una mesura subsidiària, a falta d’existència o funcionament de cap altra, que permet donar suport a la persona que en necessita i que no té cap altre mecanisme establert de protecció, per via judicial o extrajudicial (assistent, apoderat preventiu, administrador especial, etc.).
Aquesta figura la pot exercir una persona física o jurídica (entitat tutelar).


Patrimoni protegit

És una mesura que qualsevol persona pot constituir mitjançant una escriptura notarial, amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’una altra persona amb algun tipus de discapacitat.
La persona constituent aporta, de forma gratuïta, diners, béns mobles o immobles, amb l’única i exclusiva finalitat que la seva rendibilitat o el producte que s’obtingui de la seva disposició es destini a la persona beneficiària.
D’altra banda, la persona constituent nomena un administrador d’aquest patrimoni protegit diferent del mateix beneficiari.
És un sistema d’administració de forma especial i separada, similar a l’administrador especial, però que gaudeix de certs beneficis fiscals.


Administració especial

És una mesura que permet que, quan una persona transmet per via de donació d’herència determinats béns a una altra, pugui subjectar aquests béns a una administració especial, que sigui duta a terme per la persona física o jurídica (entitat tutelar) que determini el mateix donant o testador i que pot ser un administrador diferent d’aquell que sigui assistent.
Aquesta administració especial es duria a terme per la persona especialment designada, de forma separada de la resta dels béns aliens a la referida donació o herència.Delació voluntària

Acta notarial, en la qual qualsevol persona major d’edat pot designar quina persona o persones, o entitat de suport vol que l’assisteixi en la presa de decisions, en cas de patir, en un futur, una malaltia que afecti a la seva capacitat de decidir.
Aquesta designació serà registrada en el Registre de nomenaments no testamentaris de suports a la capacitat jurídica.


Totes aquestes figures són de caràcter revisable.