Direct access to content

Dades identificatives

En compliment del deure d’informació, recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades.

El titular d’aquest lloc web és “+Tu Fundació de Suport”, amb domicili al carrer d’Hipòlit Lázaro, 18, baixos 1a, 08025 de Barcelona, amb número de CIF G58071507, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 207 i Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, amb el número 227.
Correu electrònic de contacte: comunicacio@mestu.org.

La informació continguda a www.mestu.org constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “+Tu Fundació de Suport” relacionats amb les figures jurídiques de suport de persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o deteriorament cognitiu.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés al web www.mestu.org implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquest web.

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.mestu.org estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “+Tu Fundació de Suport”, i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquest web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “+Tu Fundació de Suport”, de conformitat amb els articles 8 i 32 de la Llei de propietat intel·lectual.

La persona usuària únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquest web per al seu ús personal i privat, i queda prohibida la utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats a “+Tu Fundació de Suport”.

“+Tu Fundació de Suport” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, i exercitarà totes les accions civils i penals que li corresponguin, en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés al lloc web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de la persona usuària per part de “+Tu Fundació de Suport”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “+Tu Fundació de Suport” sol·liciti dades personals, se n’informarà degudament la persona usuària conforme al que s’estableix en el Reglament general de protecció de dades i a altra normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades.

Les dades personals que recull “+Tu Fundació de Suport” en els diferents tipus de formularis seran tractades amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per la persona interessada, així com per al manteniment de la relació que, si escau, s’estableixi, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada respecte a la protecció de dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de privacitat”

“+Tu Fundació de Suport” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposats, tant provinents de l’acció humana com del mitjà físic o natural.

Dades en xarxes socials

“+Tu Fundació de Suport” disposa de perfils en diferents xarxes socials. Per tant, hem d’advertir la persona usuària que totes aquelles dades que publiqui en aquests perfils seran vistos per totes aquelles persones usuàries que interactuïn amb aquests perfils o que els consultin, tant si aquests tenen o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “+Tu Fundació de Suport” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per la persona usuària en els perfils de “+Tu Fundació de Suport” serà objecte de comunicació a la resta de persones usuàries per la mateixa naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les polítiques de privacitat de les xarxes socials abans d’utilitzar aquests serveis.

En el cas que la persona usuària enviï informació de qualsevol tipus a “+Tu Fundació de Suport”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.

“+Tu Fundació de Suport” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades recollides directament de la persona usuària, i no té cap mena de responsabilitat respecte als tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

Limitació de la responsabilitat

“+Tu Fundació de Suport” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts del web, que serà d’exclusiva responsabilitat de la persona usuària que hi accedeixi.

En el mateix sentit, “+Tu Fundació de Suport” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

El web www.mestu.org conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. “+Tu Fundació de Suport” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, i no pot garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual la persona usuària accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“+Tu Fundació de Suport” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer la persona usuària en l’accés al web www.mestu.org i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“+Tu Fundació de Suport” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol persona usuària als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstàncies descrites.

Enllaços

Tots els enllaços o links, hipertextos, entramats o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “+Tu Fundació de Suport” i, en el seu defecte, els enllaços que s’estableixin en aquest web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, i només tenen per objecte posar a disposició de la persona usuària altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

“+Tu Fundació de Suport” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu, sol·licitem la col·laboració de qualsevol persona usuària que accedeixi a dits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o a l’ordre públic, perquè ens n’informi a través del següent correu electrònic: comunicacio@mestu.org.

Responsabilitat

En definitiva, la persona usuària és l’única responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al web www.mestu.org.

Política de privacitat

Les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra política de privacitat.

Reserva

“+Tu Fundació de Suport” es reserva a tota hora la facultat d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web o a la seva configuració i presentació, sense necessitat de previ avís. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“+Tu Fundació de Suport” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcial del web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

“+Tu Fundació de Suport”

© Tots els drets reservats