Direct access to content

Documentació oficial de l’entitat

Estatuts

Als Estatuts es recullen els principis bàsics de la Fundació: finalitats, objectius, activitats, organització i funcionament.
Aquí trobaràs els darrers Estatuts, amb l’adaptació a la normativa catalana vigent.

Carta Fundacional

La Carta Fundacional és el document oficial de constitució de la Fundació. Hi consten els primers Estatuts validats davant notari.

Inscripció al Registre de Fundacions del Departament de Justícia

En aquest registre s’hi han d’inscriure totes les fundacions catalanes.
El nostre número és el 207.

Inscripció al Registre d’Entitats del Departament d’Afers Socials

En aquest registre s’hi han d’inscriure totes les entitats catalanes d’iniciativa social.
Nº registre del nostre servei de suport a persones amb discapacitat intel·lectual: E00227
Nº registre del nostre servei de suport a persones grans amb deteriorament cognitiu: S06445

Memòria d’activitats

A la nostra memòria anual hi trobaràs informació de les activitats més destacades dels darrers anys.

Auditoria de comptes

Complint amb la normativa, anualment lliurem els nostres comptes al Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Altra documentació

Marc regulador

Legislació catalana

Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del
procediment de modificació judicial de la capacitat.

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya

Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d’incapacitats

Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes

Legislació estatal

Llei 8/2021, de 2 de juny, de reforma de la legislació civil i processal per al suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Títol IX i títol X del Llibre I del Codi Civil, articles 199 a 306 redactats per la Llei 13/1983, de 24 d’octubre, de reforma del Codi Civil en matèria de tutela

Llei 1/2000 de 7 de gener, d’enjudiciament civil, articles 756 a 763

Llei 1/2009, de 25 de març, de reforma de la Llei de 8 de juny de 1957, sobre el registre civil, en matèria d’incapacitacions, càrrecs tutelars i administradors de patrimoni protegits i Llei 41/2003, de 18 de novembre, sobre protecció patrimonial de les persones amb discapacitat

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social

Legislació d’abast internacional

Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Llei de Protecció de Dades (BOE)

Llei de Protecció de Dades (Reglament)