Direct access to content

La Tutela celebra la IV Jornada de famílies per debatre i posar en comú la nova llei de capacitació

Després del parèntesi del 2020, La Tutela ha pogut tornar a celebrar una jornada amb les famílies vinculades al servei d’Informació i Acollida. Enguany, l’encontre s’ha centrat a debatre i posar en comú la reforma de la llei de capacitació, que extingeix la tutela i la curatela per donar pas a la figura de l’assistència.

La trobada s’ha iniciat amb un col·loqui de la presidenta de La Tutela, la Sra. Carme Guinea, que ha expressat “el goig que causa a la fundació la nova llei atès que posa a la persona acompanyada en el centre i un dels principis filosòfics de La Tutela sempre ha estat respectar la voluntat i autonomia de les persones que acompanyem perquè tinguin el paper que els pertoca”.

La Sra. Guinea també ha destacat que la fundació s’ha regit, fins ara, per les figures jurídiques de la tutela i la curatela i que caldrà acomodar els canvis jurídics a la praxi quotidiana i veure com es transformen aquests suports i com els adapten. “Nosaltres sempre estem vetllant perquè les coses siguin les més properes possibles a la realitat”, ha afegit.

Nova llei molt celebrada però sense efectivitat immediata

El Sr. Andrés Labella, advocat, ha endinsat el públic en el nou marc legislatiu de suports a la capacitat a Catalunya: l’assistència.

El Sr. Labella ha posat de manifest que la nova llei no tindrà efectivitat immediata perquè la norma encara no està ben desenvolupada i la societat no ha entès el canvi que es produeix. Però ha apuntat que “tot i que continuarem tenint els mateixos problemes, patint discriminacions, trobant barreres a l’accessibilitat i patint exclusió, també continuarem lluitant perquè totes les persones gaudeixin d’igualtat d’oportunitats i d’una societat inclusiva”.

Com adaptarà la fundació la nova llei

La Sra. Olga Moya, responsable del Servei d’Informació i Acollida, ha exposat com adaptarà la fundació la nova llei a la pràctica i ha fet èmfasis en cinc aspectes amb què ja estan treballant. En primer lloc, ofereixen a les professionals formació contínua per tal de donar suport a les persones que acompanyen i que aquestes puguin expressar les seves preferències i desitjos i ser partícips en la presa de decisions que afecten la seva vida.

Per altra banda, han creat comissions de treball com la comissió de revisió de suports, formada per professionals de l’àrea social i econòmica i professionals de serveis externs. En aquest sentit, La Tutela revisa les sentències que creuen que no s’ajusten a les necessitats i capacitats de les persones que acompanyen. Posen sobre la taula la situació i adopten la sentència a la forma de vida de l’acompanyat. S’intenta, així, potenciar les capacitats de les persones per a una major autonomia i es revisa i s’ajusta la sentència a la situació real. Hi ha casos en què inclús han aconseguit retornar la capacitat jurídica als acompanyats.

Altres projectes en funcionament són el programa de transició cap a la vida independent, dirigit a persones que acompanyen, que viuen en centres. L’objectiu és capacitar-los d’eines per tal que visquin en un habitatge de forma autònoma. Un altre projecte a destacar és la millora en l’accessibilitat. Arran de la pandèmia, s’ha vist la necessitat d’incloure les persones acompanyades en la transformació digital i evitar-ne l’exclusió. Finalment, han creat grups de participació de les persones que acompanyen per donar-los-hi veu i que puguin opinar sobre el suport que la fundació els ofereix.

En definitiva, després de més de trenta-cinc anys d’història i experiència, la fundació s’enfronta a nous reptes i a un gran procés de transformació. La jornada ha fet palès el paper clau que juguen entitats com La Tutela així com les famílies, que dipositen la seva plena confiança en ells. Tot per un objectiu comú: el benestar, autonomia i defensa dels drets de les persones acompanyades.