Direct access to content

Missió

Garantir els suports legals necessaris per a l’exercici dels drets i deures de les persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual i/o deteriorament cognitiu, que tenen modificada la capacitat d’obrar o que presenten altres mesures judicials no incapacitants.

Visió

Treballem per a potenciar i desenvolupar les capacitats de les persones que acompanyem, perquè cadascuna d’elles pugui prendre les seves pròpies decisions i traçar el seu projecte de vida.

Valors